Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Algemene voorwaarden PIP Community B.V. versie 1.0 (januari 2013)

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1 bouwhuyschZZP is een handelsnaam van PIP Community B.V. PIP Community: gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 56949855.
 • 1.2 Website: de website www.pipcommunity.nl en andere aan PIP Community gelieerde websites, zoals dezelfde url’s als hiervoor genoemd maar dan eindigend op onder meer .eu, .net, .org.
 • 1.3 Platform: het online platform van PIP Community op haar Website, waar ZZP’ers en Opdrachtgevers en Onderwijsinstellingen elkaar rechtstreeks kunnen benaderen voor opdrachten, kennisuitwisseling en persoonlijke ontwikkeling.
 • 1.4 Diensten: alle diensten die door PIP Community worden aangeboden, al dan niet via haar Website, waaronder het verschaffen van toegang tot haar Platform al dan niet middels abonnementen.
 • 1.5 Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Diensten van PIP Community afneemt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers, ZZP-ers, Onderwijsinstellingen en Studenten.
 • 1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelende in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die gebruik maakt van het Platform en/of een opdracht aanbiedt tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van de Website.
 • 1.7 ZZP-er: de zelfstandige professional zonder personeel die gebruik maakt van het Platform en/of op zoek is naar een opdracht van Opdrachtgever via de Website.
 • 1.8 Onderwijsinstelling: de onderwijsinstelling welke gebruik maakt van het Platform.
 • 1.9 Studenten: studenten van een Onderwijsinstelling.
 • 1.10 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten via een abonnement.

 • 1.11 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, niet zijnde een Klant.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van PIP Community.
 • 2.2 PIP Community wijst eventuele algemene voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
 • 2.3 PIP Community is te allen tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 • 2.4 Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen PIP Community en Klant zijn overeengekomen.
 • 2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PIP Community zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Platform en Rol PIP Community

 • 3.1 PIP Community biedt toegang tot het Platform aan Klanten en Gebruikers en heeft hierbij een faciliterende rol. PIP Community is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het gebruik van het Platform. PIP Community kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een Klant of Gebruiker, zoals onder andere – maar niet alleen - de uitvoering van een opdracht door een ZZP-er voor Opdrachtgever, nakoming van (betalings)verplichtingen tussen Klanten en/of Gebruikers onderling, kwaliteit van ZZP-ers en dergelijke. PIP Community kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden. Klant vrijwaart PIP Community voor elke vordering van derden terzake.

 • 3.2 De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie is echter afkomstig van Klanten en Gebruikers. De verantwoordelijkheid voor juistheid en volledigheid van informatie ligt dan ook bij Klanten en Gebruikers en niet bij PIP Community.
 • 3.3 Informatie, profielen, opdrachten, referenties en dergelijke dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website is bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

 • 3.4 PIP Community is te allen tijden gerechtigd haar Diensten aan te passen of te beëindigen. Tevens is PIP Community te allen tijden gerechtigd, zonder dat hierdoor enig recht op restitutie of schadevergoeding jegens PIP Community ontstaat, Accounts te verwijderen, haar Diensten op te schorten of inhoud welke is geplaatst door Klant of Gebruiker aan te passen of te verwijderen, met name maar niet alleen indien: (-) Accounts worden misbruikt , waaronder ook verstaan wordt gebruik door of voor recruitment, detachering-, bemiddeling- of uitzendbureaus, (-) Klant onheus gebruik maakt van zijn Account, (-) PIP klachten krijgt over gebruik van het Platform door Klant,(-) Klant of de inhoud niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden, (-) Klant in strijd handelt met wet- en regelgeving, (-) Klant op enig moment onwaarheden verkondigt of PIP Community misleidt met betrekking tot de aard van haar ondernemingsactiviteiten, (-) inhoud naar mening van PIP Community niet de belangen van PIP Community dient.
 • 3.5 PIP Community biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Hieronder vallen onder meer de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op (eigendoms)rechten van derden. Met name garandeert PIP Community niet dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Klanten en Gebruikers opgegeven informatie.
 • 3.6 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons) naar de websites van derden. PIP Community heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.Artikel 4 Account en Abonnement

 • 4.1 Klant verklaart geen detachering-, bemiddelings-, of uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming te zijn of in de uitoefening daarvan te handelen.
 • 4.2 Klant opent een online Account middels afname van een abonnement van PIP Community. Indien PIP Community de aanvraag voor een Account aanvaardt – hetgeen haar vrij staat al dan niet te doen zonder opgaaf van redenen - verkrijgt Klant een wachtwoord voor haar Account. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart PIP Community voor iedere aanspraak van derden terzake.

 • 4.3 Het abonnement voor het Account heeft de looptijd van 1 (één) jaar. Na afloop van voormelde periode wordt het abonnement stilzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • 4.4 Opzegging van het abonnement is mogelijk na het verstrijken van de initiële looptijd van 1 (een) jaar middels een schriftelijke kennisgeving aan PIP Community tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van de opzegtermijn.
 • 4.5 Alle door PIP Community vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 • 4.6 PIP Community is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website. Aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met de prijswijzigingen, heeft zij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn abonnement schriftelijk op te zeggen
 • 4.7 Klant verplicht zich tot het tijdig betalen van de kosten van het abonnement. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente. Tevens is PIP Community in dat geval gerechtigd haar Diensten op te schorten en/of toegang tot het Account op te schorten en/of het Account van Klant te verwijderen. Indien Klant nalatig blijft de verschuldigde bedragen te voldoen, kan PIP Community de invordering uit handen geven. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van Klant.
 • 4.8 Indien de Klant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of andere geldende bepalingen van PIP Community, heeft PIP Community het recht het Account zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


 • 4.9 Klant begrijpt en erkent dat indien haar Account wordt opgezegd of wordt beëindigd, alle accountinformatie, inclusief de opgeslagen profielen, CV’s, netwerkcontacten en e-maillijsten, door PIP Community (mogen) worden verwijderd.

Artikel 5 Toegang en Onderhoud


 • 5.1 PIP Community streeft er naar dat de Website beschikbaar is voor bevoegde Gebruikers. PIP Community garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. PIP Community is gerechtigd om zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens PIP Community ontstaat: (a) de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en (b) onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
 • 5.2 PIP Community spant zich naar alle redelijkheid in haar Platform te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. PIP Community legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


 • 5.3 PIP Community is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, ongeacht de oorzaak daarvan. PIP Community garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden of dat derden niet de Website en/of de systemen van PIP Community onrechtmatig zullen gebruiken. PIP Community is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij een Gebruiker of Klant als gevolg van voorgaande.

Artikel 6 Gebruik van de Dienst

 • 6.1 Klant en Gebruiker erkennen dat zij moeten voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van de Website. De Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op de Website. Voor zover er een inconsistentie bestaat tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
 • 6.2 Klant garandeert dat alle gegevens, waaronder maar niet beperkt tot naam, adres- en e-mailgegevens die zij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat zij de Dienst uitsluitend voor zichzelf / haar bedrijf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Klant dat zij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst, dat zij zich ter zake van het aanvaarden, uitvoeren of verstrekken van opdrachten zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, dat zij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van haar Account.

 • 6.3 Door het aanbieden van gegevens op de Website geeft de Klant toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert Klant tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Klant is er mee bekend dat de positionering van zijn informatie, profiel, opdrachten en dergelijke op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 • 6.4 Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud die zij op de Website publiceert. Zij garandeert dat de inhoud juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert zij dat zij met deze inhoud andere Klanten en Gebruikers niet onheus bejegent, en dat zij de belangen en de goede naam van PIP Community niet zal schaden.

 • 6.5 In aanvulling op het bepaalde hieromtrent in de Gebruiksvoorwaarden mag in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
(a) materiaal dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden, (b) logo’s of andere merken en hyperlinks behalve die van Klant zelf; (c) opdrachten of vacatures die niet in overeenstemming zijn met de geldende locale, nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom.
 • 6.6 Klant onthoudt zich van gedragingen die andere Klanten of Gebruikers kunnen hinderen en/of schade kunnen toebrengen aan het de Website of het Platform, waaronder ook begrepen (a) Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie naar een website, e-mailadres of andere dienst van PIP Community; en (b) Hacken: het zonder toestemming binnendringen van het systeem van PIP Community, andere computers of computersystemen op het Internet.

 • 6.7 De Klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte die door PIP Community in dit kader ter beschikking wordt gesteld.
 • 6.8 Ter bevordering van een veilig en effectief gebruik voor al onze Klanten houdt PIP Community zich het recht voor (-) om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Klant gedurende een bepaalde tijd mag worden opgevraagd, (-) om het aantal e-mails dat een Klant kan sturen naar een andere Klant of Gebruiker te beperken tot een aantal dat PIP Community passend acht. Deze limieten kunnen, uitsluitend naar het oordeel van PIP Community, van tijd tot tijd worden aangepast.

Artikel 7 Referenties


 • 7.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de ZZP-er door wie zij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

 • 7.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart PIP Community voor enige aanspraak van een derde terzake.

 • 7.3 PIP Community is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de eisen gepubliceerd op de Website.

 • 7.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten; – een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een ZZP-er anders dan zijn of haar openbare gegevens; – een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de ZZP-er door wie de opdracht is uitgevoerd.
Artikel 8 Privacy


 • 8.1 PIP Community verwerkt persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 8.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy en Cookie Policy van PIP Community van toepassing welke is te vinden op de Website
 • 8.3 Om de integriteit van zijn Website te handhaven, behoudt PIP Community zich het recht voor om enige toezichthoudende of handhavende instanties contactgegevens te doen toekomen wanneer daarom wordt gevraagd.
 • 8.4 De Klant stemt ermee in dat PIP Community e-mails kan sturen met informatie over de Diensten, belangrijke nieuwe functies en ander uitingen totdat Klant in schriftelijke vorm deze toestemming beëindigt. 

 • 8.5 De Klant geeft toestemming aan PIP Community voor het gebruiken van haar persoonsgegevens ten behoeve van het laten checken van haar identiteit en van de juistheid van de door haar verstrekte gegevens.
 • 8.6 Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Klant worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Klanten en Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

 • 8.7 Klant dient de Website te allen tijden te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Klant zal geen gegevens van de Website (zoals bijvoorbeeld profielen of CV’s ) aan enige derde doorgeven. Klant dient passende fysieke, technische en administratieve maatregelen te treffen om de gegevens die uit de Website zijn verkregen, te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaar maken, wijziging of vernietiging.
 • 8.8 Indien Klant in strijd handelt met het in artikel 8 bepaalde verbeurt zij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van PIP Community om andere maatregelen tegen de Klant te nemen en/of schadevergoeding te eisen.Artikel 9 Intellectuele Eigendom

 • 9.1 De intellectuele eigendomsrechten op informatie, logo’s e.d. welke Klanten en Gebruikers toekomen en welke Klanten en Gebruikers op het Platform vermelden, blijven berusten bij die Klanten en Gebruikers. Klanten en Gebruikers verlenen PIP Community hierbij een niet-exclusieve wereldwijde eeuwigdurende royaltyvrije licentie tot het gebruik van die informatie, logo’s e.d. op haar Website.
 • 9.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website komen exclusief toe aan PIP Community met uitzondering van het vermelde in artikel 9.1.
 • 9.3 Het is de Klant en Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van PIP Community, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of te downloaden. Dit houdt onder meer in dat het Klant en Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIP Community een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 • 9.4 De Klant en Gebruiker garandeert dat de door haar op de Website geplaatste informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart PIP Community voor alle mogelijke aanspraken van derden terzake.Artikel 10 Aansprakelijkheid 


 • 10.1 De totale aansprakelijkheid van PIP Community wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot de Dienst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe vermogensschade tot de hoogte van de bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het lopende jaar op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, met een maximum van € 5000,-.
 • 10.2 Onder directe vermogensschade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van PIP Community te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van PIP Community wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 • 10.3 PIP Community is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, verminderde goodwill, reputatieschade, verlies of verminking van gegevens en kosten van herstel van gegevens die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan, voor schade aan de zijde van de Klant of Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.Artikel 11 Geschillen


 • 11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 • 11.2 Alle eventuele geschillen worden eerst voorgelegd aan een door partijen aan te wijzen mediator. Indien dit niet tot een oplossing leidt, is de rechter te Haarlem bevoegd
Contact
bouwhuyschZZP
Krijn Taconiskade 268
1087 HW Amsterdam
+31(0)20 3039539
info@bouwhuyschzzp.nl